Bạn bè có tốt có xấu vậy bạn đã biết phân biệt ai là "bạn" và ai là "bè"?

Bạn bè có tốt có xấu vậy bạn đã biết phân biệt ai là "bạn" và ai là "bè"?

Chẳng ai sống mà không có bạn bè. Thế nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó, có bạn tốt thì đương nhiên sẽ có bạn xấu. Hãy xem 10 dấu hiệu dưới đây để biết, những người xung quanh bạn, ai thực sự là bạn và ai chỉ là "bè".
Nam Bình
Scroll to top