11/13/2013 11:46
Cover ''Chuyện thằng say'' by Duy Khiêm Ngố!

Cover ''Chuyện thằng say'' by Duy Khiêm Ngố!

Nghe ca khúc ''Chuyện Thằng Say'' theo phong cách của Duy Khiêm Ngố!

Duy Khiêm Ngố
Nghe ca khúc ''Chuyện Thằng Say'' theo phong cách của Duy Khiêm Ngố!

Scroll to top
X Đóng